За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево

Възложител: Община Генерал Тошево

В периода от 23.06.2017г. до 20.07.2018г. (подписване на Образец 15 от Наредба) са изпълнени проектни и строително монтажни дейности на обща стойност в това число – изготвяне на работен проект по всички части и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, и същинското изпълнение на строително монтажни работи.

Дейностите са изпълнени за Община Генерал Тошево по обществена поръчка: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”, За Обособена позиция №1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата  на  Общинска администрация гр.Генерал Тошево”

След проектиране, строителството включваше:

  • Изработване на инвестиционен проект във фаза Работен за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сграда за следните части: Архитектура, ВиК, ЕЛ.част, Енергийна ефективност, Конструктивна, Пожарна безопасност, План за управление на строителни отпадъци, План за безопасност и здраве и Отчетна документация; Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР;
  • Извършване на строително-монтажни работи и дейности, съгласно изготвения Работен инвестиционен проект (демонтажни СМР, подмяна дограма врати и прозорци, топлоизолация фасади, направа топлоизолация на покрив, хидроизолация покрив, мълниезащитна инсталация и заземление, осветление, ВиК, ОВК и ЕЛ инсталация, мазилки, довършителни работи).

Самата задача се оказа сложна за проектиране и изпълнение тъй като, едновременно се целеше постигане на заложени в поръчката енергийно ефективни мерки, а в същото време като много важен приоритет бе поставено запазването на знаковата за града визия на фасадите към ул.Димитър Благоев и ул.Васил Априлов.

Благодарим на колектива на Община Генерал Тошево и на жителите на града за указаното съдействие в хода на работа и търпение към неудобствата, които строителният процес им създаде.